img-responsive

Opinie kursantów

Świetny program, jestem już uzależniona. Codziennie go otwieram, a słówka "latają " mi w głowie nawet w nocy. W kwietniu odwiedzam USA i mam nadzieję, że będę potrafiła porozumieć się w podstawowym zakresie. (...) jestem bardzo zadowolona, że trafiłam na ten program. Pozdrawiam twórców.

Teresa Sulczyńska, Lublin
Więcej opinii


Czy znasz to słówko i jego wymowę?

design – 1. project 2. projektować, designer – projektant
Więcej słówek

Statut Szkoły Językowej Dobra Zuza

I. Charakter, zadania i przeznaczenie placówki

Szkoła Językowa Dobra Zuza, nazywana dalej "Szkołą", funkcjonuje jako placówka kształcenia ustawicznego, której celem jest organizowanie kursów języków obcych odpowiadających wymogom zasad nauczania i wychowania przeznaczonych dla osób dorosłych. Placówka prowadzona jest przez właściciela – Krzysztofa Gajdę, funkcję dyrektora szkoły pełni – mgr anglistyki Jolanta Głowacka.

Wszystkie zajęcia prowadzone przez szkołę odbywają się wyłącznie na platformie e-learningowej na stronie www.DobraZuza.pl.

Podstawę prawną działania placówki stanowi Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 poz. 186, z późniejszymi zmianami).

II. Regulamin korzystania z serwisu DobraZuza.pl oraz świadczenia usług drogą elektroniczną

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin oznacza Regulamin Świadczenia Usług, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dostępny na stronie www.DobraZuza.pl/regulamin i określa warunki i zakres dopuszczalnego korzystania ze strony internetowej dostępnej pod domeną www.dobrazuza.pl.
 2. Usługodawcą jest Przedsiębiorstwo – Szkoła Językowa Dobra Zuza – którego adres siedziby mieści się przy ulicy Wspólnej 41/66 w Warszawie – zwany w dalszej części Regulaminu "Usługodawcą".
 3. Klientem jest podmiot posiadający potwierdzone zamówienie świadczenia usługi przez Usługodawcę złożone poprzez wypełnienie elektronicznego formularza na stronie WWW Usługodawcy.
 4. Usługa to dostęp do płatnej części strony udostępniony na okres abonamentu dla Klienta w dniu zaksięgowania przez usługodawcę płatności.
 5. Płatność to opłata za usługę w wysokości zgodnej z cennikiem z dnia dokonania zamówienia.
 6. Użytkownik to każda osoba fizyczna, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.
 7. Okres abonamentowy to czas pomiędzy włączeniem usługi, a dniem jej zakończenia zgodnie z opłaconym zamówieniem.

III. Zasady przyjmowania kandydatów oraz warunki korzystania z placówki

1. Konto Użytkownika

 1. Rejestracja konta Użytkownika odbywa się poprzez poprawne wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego na stronie www.DobraZuza.pl/moje-konto/rejestracja i zaakceptowanie treści Regulaminu i Statutu.
 2. Dane podane podczas rejestracji konta powinny dotyczyć użytkownika i być zgodne z prawdą.
 3. Na wskazany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie rejestracji.
 4. Po zakończeniu procedury rejestracji Użytkownik otrzymuje dostęp do zakładki "Moje Konto" na podstawie wskazanego adresu e-mail i hasła.
 5. Użytkownik nie może udostępniać swoich danych, w tym tworzonego podczas rejestracji hasła, osobom trzecim.

2. Zakres i rodzaj świadczonych usług

 1. Usługodawca świadczy usługi z zakresu internetowych kursów językowych.
 2. Świadczenie przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną odbywa się za pomocą narzędzi dostępnych po zalogowaniu na stronie internetowej Usługodawcy.

3. Zamówienie kursu odbywa się za pomocą następującej procedury:

 1. Wybór kursu pod adresem www.DobraZuza.pl/kursy.
 2. Wybór okresu abonamentowego dla wybranego kursu.
 3. Rejestrację konta Użytkownika zgodnie z punktami II. 1-4 Regulaminu lub zalogowanie się.
 4. Wybór metody płatności.
 5. Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zamówienia na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

4. Świadczenie usługi

 1. Uruchomienie usługi następuje w dniu zaksięgowania płatności przez Usługodawcę.
 2. Usługa jest świadczona przez czas zgodny z okresem abonamentowym zamówienia.
 3. Po upłynięciu okresu abonamentowego usługa zostanie zablokowana.

5. Gwarancja

 1. Usługodawca gwarantuje zwrot płatności za usługę na wniosek Klienta.
 2. Wniosek, o którym mowa w punkcie VI. 1 Regulaminu, należy przesłać na adres e-mail lub adres korespondencyjny Usługodawcy w ciągu 30 dni od dnia uruchomienia usługi.
 3. Usługodawca zwróci płatność w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

6. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacja składana przez Użytkownika serwisu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres korespondencyjny lub adres e-mail Usługodawcy.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji najpóźniej w terminie 14 dni od daty jej otrzymania i do przesłania decyzji do Klienta.

7. Polityka prywatności

Integralną częścią Regulaminu jest polityka prywatności Usługodawcy dostępna na stronie www.DobraZuza.pl/polityka-prywatnosci.

IV. Prawa i obowiązki uczestników szkolenia
(zaliczenia, wydawanie zaświadczeń, warunki skreślenia z listy słuchaczy)

1. Uczestnik szkolenia ma prawo do:

 • swobody wyrażania myśli i przekonań, jeżeli nie narusza tym dobra innych osob,
 • sprawiedliwej i obiektywnej oceny oraz ustalonych sposobów sprawdzania wiedzy,
 • poszanowania godności osobistej,
 • rezygnacji z zajęć na zasadach określonych w regulaminie placówki.

2. Obowiązkiem uczestnika szkolenia jest:

 • stosowanie się do regulaminu placówki,
 • systematyczny i aktywny udział w zajęciach,
 • regulowanie należności za udział w danej formie kształcenia w terminach i kwotach ustalonych w regulaminie placówki.

3. Uczestnik szkolenia może być skreślony z listy słuchaczy w przypadku:

 • ujawnienia danych do logowania na platformie osobom trzecim,
 • braku uiszczenia opłaty za udział w zajęciach w wymaganym terminie,
 • nie stosowania się do postanowień regulaminu placówki.

4. Terminy, warunki i formy sprawdzania efektów kształcenia po zakończeniu określonego etapu lub całego okresu kształcenia

 • Do testów przystępują wyłącznie uczestnicy zajęć prowadzonych na poziomach A1/A2 i B1.
 • Uczestnicy szkolenia przystępują do testu końcowego w momencie zrealizowania materiału objętego kursem.
 • Przystąpienie do testu może się odbyć nie później niż 30 dni po terminie zakończenia szkolenia.
 • Test odbywa się w formie elektronicznej.
 • Uczestnik szkolenia może przystąpić do testu tylko raz.
 • System losuje dla każdego uczestnika zestaw 25 zdań, które należy przetłumaczyć z polskiego na angielski.
 • Za każde poprawnie przetłumaczone zdanie można otrzymać jeden punkt.
 • Uczestnik szkolenia powiadamiany jest o wyniku testu w ciągu 48 godzin od przystąpienia do testu.

Zasady wystawiania zaświadczeń

 1. Po ukończeniu każdego kursu zaświadczenia wydawane są uczestnikom, którzy spełnili wymogi określone w statucie.
 2. Do testu końcowego może przystąpić słuchacz, który zrealizował co najmniej 75% materiału objętego szkoleniem.
 3. Warunkiem wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest zaliczenie testu końcowego na co najmniej 50%.

Słuchacze, którzy rozpoczęli szkolenie przed 27 stycznia 2014 roku, mogą otrzymać zaświadczenie na zasadach obowiązujących w dniu zapisów na zajęcia, gdzie warunkiem wydania zaświadczenia było zdobycie łącznie minimum 60 punktów za frekwencję i test końcowy (frekwencja – maksymalnie 75 punktów, test końcowy 25 punktów).

V. Organizacja wewnętrzna placówki

Uczestnicy kursów podzieleni są na grupy zgodnie z poziomem zaawansowania znajomości języka:

Język angielski:

 • grupy początkujące – A1/A2
 • grupy średniozaawansowane – B1

Język niemiecki:

 • grupy początkujące – A1/A2

Zajęcia dodatkowe:

 • Język francuski – Podstawy
 • Język hiszpański – Podstawy
 • Język włoski – Podstawy

VI. Czas pracy placówki

Szkoła prowadzi swoją działalność przez cały rok. Zajęcia w Szkole odbywają się przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

VII. Obowiązki i uprawnienia Dyrektora Szkoły

Obowiązkiem Dyrektora jest:

 • zapewnienie programów i planów nauczania,
 • zapewnienie wykwalifikowanych kadr,
 • zapewnienie pomocy dydaktycznych,
 • prowadzenie nadzoru dydaktycznego,
 • prowadzenie nadzoru metodycznego,
 • systematyczna kontrola zgodności programów nauczania,
 • dbanie o wysoki poziom świadczonych usług edukacyjnych.

VIII. Obowiązki i uprawnienia wykładowców

Wykładowcą może być osoba posiadająca wykształcenie wyższe odpowiednie do prowadzonego kształcenia oraz umiejętność posługiwania się technikami i środkami komunikacyjnymi oraz organizowania pracy z uczestnikami kształcenia na odległość.

1. Obowiązkiem wykładowców jest:

 • dostosowywanie się do wymagań dyrekcji placówki w zakresie sposobu prowadzenia zajęć i realizacji programu nauczania,
 • bieżące monitorowanie dokumentacji przebiegu nauczania,
 • monitorowanie frekwencji oraz prowadzenie konsultacji,
 • motywowanie słuchaczy do systematycznej pracy,
 • analizowanie zgłaszanych przez słuchaczy uwag w celu stałego udoskonalania efektywności działania platformy, a tym samym skuteczności nauczania.

2. Wykładowcy mają prawo do:

 • dostępu do programów nauczania,
 • dostępu do części administracyjnej platformy,
 • swobody wyrażania myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają tym dobra innych osób,
 • poszanowania godności osobistej.

IX. Finansowanie placówki

Szkoła jest placówką samofinansującą się, działa dzięki opłatom za kursy wnoszonym przez uczestników.

X. Prawa autorskie

 1. Materiały zawarte w serwisie DobraZuza.pl są przedmiotem prawa autorskiego i podlegają ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, Poz. 83 ze zmianami). Poza wymienionymi niżej wyjątkami, kopiowanie materiałów, do których Usługodawca posiada autorskie prawa majątkowe, wymaga pisemnej zgody Usługodawcy.
 2. Materiały zawarte w płatnych kursach mogą być wykorzystywane jedynie przez Klienta posiadającego opłacony abonament na korzystanie z danego kursu lub korzystającego z serwisu w ramach licencji grupowej. Materiały w formacie PDF i listy słówek można drukować i kopiować na użytek osobisty, bez prawa do ich dalszego rozpowszechniania.