img-responsive

Opinie kursantów

Mimo, że nie uczę się tak często, jak bym chciała, to zauważam, że w życiu codziennym zdania, wyrażenia, sformułowania z kursu same cisną mi się do głowy. To jest tak, jakby lekcja ciągle trwała, dokonuję doraźnych przekładów, gdy się z kimś witam, gdy o coś pytam, gdy wyrażam swoją opinię itp. To wspaniałe. It's amazing! ( O, znów to zrobiłam!)

Ryszarda Badura, Zbory
Więcej opinii

Znajdź nas na facebooku

Regulamin serwisu DobraZuza.pl

Regulamin korzystania z serwisu DobraZuza.pl oraz świadczenia usług drogą elektroniczną

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin oznacza Regulamin Świadczenia Usług, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dostępny na stronie www.DobraZuza.pl/regulamin, i określa warunki i zakres dopuszczalnego korzystania ze strony internetowej dostępnej pod domeną www.dobrazuza.pl.
 2. Usługodawcą jest Szkoła Językowa Dobra Zuza Krzysztof Gajda, którego adres siedziby i adresy elektroniczne wskazane są pod następującym adresem: www.DobraZuza.pl/kontakt – zwany w dalszej części Regulaminu "Usługodawcą".
 3. Podmiot w rozumieniu Regulaminu to osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną.
 4. Klientem jest podmiot posiadający potwierdzone zamówienie świadczenia usługi przez Usługodawcę poprzez wypełnienie elektronicznego formularza na stronie WWW Usługodawcy.
 5. Usługa to dostęp do płatnej części strony udostępniony na okres abonamentu dla Klienta w dniu zaksięgowania przez usługodawcę płatności.
 6. Płatność to opłata za usługę w wysokości zgodnej z cennikiem z dnia dokonania zamówienia.
 7. Użytkownik to każda osoba fizyczna, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.
 8. Okres abonamentowy to czas pomiędzy włączeniem usługi a dniem jej zakończenia zgodnie z opłaconym zamówieniem.

II. Konto Użytkownika

 1. Rejestracja konta Użytkownika odbywa się poprzez poprawne wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego na stronie www.DobraZuza.pl/moje-konto/rejestracja i zaakceptowanie treści Regulaminu.
 2. Dane podane podczas rejestracji konta powinny dotyczyć Użytkownika i być zgodne z prawdą.
 3. Na wskazany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie rejestracji.
 4. Po zakończeniu procedury rejestracji Użytkownik otrzymuje dostęp do zakładki "Moje Konto" na podstawie wskazanego adresu e-mail i hasła.

III. Zakres i rodzaj świadczonych usług

 1. Usługodawca świadczy usługi z zakresu internetowych kursów językowych.
 2. Świadczenie przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną odbywa się za pomocą narzędzi dostępnych po zalogowaniu na stronie internetowej Usługodawcy (w szczególności "Konto Użytkownika").

IV. Zamówienie usługi

Zamówienie usługi odbywa się za pomocą następującej procedury:

 1. Wybór usługi pod adresem www.DobraZuza.pl/kursy.
 2. Wybór okresu abonamentowego dla wybranej usługi.
 3. Rejestrację konta Użytkownika zgodnie z punktami II. 1-4 Regulaminu lub zalogowanie się.
 4. Wybór metody płatności (Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl).
 5. Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zamówienia na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

V. Świadczenie usługi

 1. Uruchomienie usługi następuje w dniu zaksięgowania płatności przez Usługodawcę.
 2. Usługa jest świadczona przez czas zgodny z okresem abonamentowym zamówienia.
 3. Po upłynięciu okresu abonamentowego usługa zostanie zablokowana.

VI. Gwarancja

 1. Usługodawca gwarantuje zwrot płatności za usługę na wniosek Klienta.
 2. Wniosek, o którym mowa w punkcie VI. 1., należy przesłać na adres e-mail lub adres korespondencyjny Usługodawcy w ciągu 7 dni od dnia uruchomienia usługi.
 3. Usługodawca zwróci płatność w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

VII. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacja składana przez Użytkownika serwisu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres korespondencyjny lub adres e-mail Usługodawcy.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji najpóźniej w terminie 14 dni od daty jej otrzymania i do przesłania decyzji do Klienta.

VIII. Polityka prywatności

 1. Integralną częścią Regulaminu jest polityka prywatności Usługodawcy dostępna na stronie www.DobraZuza.pl/polityka-prywatnosci.

IX. Prawa autorskie

 1. Materiały zawarte w serwisie DobraZuza.pl są przedmiotem prawa autorskiego i podlegają ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, Poz. 83 ze zmianami). Poza wymienionymi niżej wyjątkami, kopiowanie materiałów, do których Usługodawca posiada autorskie prawa majątkowe, wymaga pisemnej zgody Usługodawcy.
 2. Materiały zawarte w płatnych kursach mogą być wykorzystywane jedynie przez Klienta posiadającego opłacony abonament na korzystanie z danego kursu lub korzystającego z serwisu w ramach licencji grupowej. Materiały w formacie PDF i listy słówek można drukować i kopiować na użytek osobisty, bez prawa do ich dalszego rozpowszechniania.

X. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego lub polubownego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, o czym poinformuje Użytkowników poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany podczas rejestracji.
 3. Zmiany w Regulaminie zaczynają obowiązywać po 7 dniach od opublikowania ich na stronie.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2010 r.